Allmänna leveransvillkor

Allmänna leveransvillkor 

1. Inledning

Dessa allmänna leveransvillkor skall tillämpas vid försäljning av varor från Finder AB, nedan kallat säljaren, till köpare, såvida ej annat skriftligen avtalats.

2. Avtals ingående

Säljaren är bunden sedan han avgivit skriftligt beställningserkännande (orderbekräftelse). Avtal skall då anses träffat i enlighet med orderbekräftelsen.

3. Leveranstid och leveransvillkor

Leverans skall ske inom avtalad leveranstid. Är sådan ej avtalad i fråga om lagervaror, skall leverans ske utan dröjsmål.

Leverans skall ske fritt säljarens lager (Incoterms 2000).

4. Dröjsmål

Finner säljaren att han inte kan hålla avtalad tidpunkt för leverans av varan skall köparen underrättas därom utan dröjsmål.

Köparen har rätt till ersättning för den skada han lider genom säljarens dröjsmål, endast om han visar att dröjsmålet beror på säljarens försummelse. Köparens rätt till ersättning är dock begränsad till vad som anges nedan under punkt 6.

Köparen har inte rätt till några andra påföljder på grund av säljarens dröjsmål än de som angivits ovan under denna punkt.

5. Fel

Säljaren svarar inte för att varan är lämplig för något visst ändamål eller viss typ av applicering såvida han inte skriftligen förklarat att så är fallet.

Är levererad vara felaktig åtager sig säljaren att, på egen bekostnad och efter eget val, avhjälpa felet eller leverera felfri vara, under förutsättning att reklamation skett i enlighet med punkt 7 nedan.

Köparen har rätt till ersättning för den skada han lider genom att varan är felaktig, endast om han visar att felet beror på säljarens försummelse. Köparens rätt till ersättning är dock begränsad till vad som anges nedan under punkt 6.

Säljarens åtagande vid fel omfattar under inga förhållanden åtgärder på egendom som inte omfattas av avtalet eller därmed förenade kostnader för felsökning eller avhjälpande av fel.

Köparen har inte rätt till några andra påföljder på grund av felet än de som angivits under denna punkt.

6. Ansvarsbegränsning och preskription

För skada till följd av avbrott eller störning i produktion eller annan verksamhet, förlust av data eller andra indirekta skador, utgår ersättning endast om skadan visar sig ha sin grund i grov vårdslöshet på säljarens sida. Till indirekta skador skall också räknas direkta kostnader om de uppkommit för undvikande av indirekta skador.

Köparens rätt till ersättning är, oberoende av vad orsaken till köparens anspråk må vara, maximerad till SEK 50 000.

I inget fall har köparen rätt till ersättning om anspråk framställs senare än 12 månader efter det att varan levererats.

7. Reklamation

Köparen är skyldig att skriftligen underrätta säljaren om fel i varan som han märkt eller bort märka. Sådan skriftlig underrättelse skall lämnas utan dröjsmål och i intet fall senare än 14 dagar efter det att köparen märkt eller bort märka felet. Köparen är skyldig att genast

efter mottagandet av varan noga undersöka denna vid platsen för avlämnandet. Reklamerar köparen inte felet inom angiven frist förlorar han rätten att göra gällande anspråk på grund av fel.

8. Produktansvar

Säljaren ansvarar inte för skada på produkter framställda av köparen eller på produkter i vilka även köparens produkter ingår, eller för skada på fast eller lös egendom eller person som produkter i vilka även köparens eller andras produkter ingår orsakar.

Köparens rätt till ersättning är maximerad till tillämpligt ersättningsbelopp enligt säljarens vid varje tidpunkt gällande produktansvarsförsäkring.

Säljaren ansvarar inte för produktionsbortfall, utebliven vinst eller annan ekonomisk följdförlust.

9. Äganderättsförbehåll

Den levererade varan förblir säljarens egendom, till dess varan blivit till fullo betald, i den utsträckning som sådant äganderättsförbehåll är giltigt enligt svensk lag.

10. Förpackning

För det fall ompackning sker av den levererade varan skall köparen tillse att säljarens varumärke placeras väl synligt på emballaget.

Köparen äger aldrig rätt att använda säljarens varumärke/n på sätt annat än särskilt anvisat av säljaren.

11. Betalningsvillkor

Betalning skall erläggas senast 30 dagar efter fakturadatum. Efter förfallodagen utgår dröjsmålsränta med en räntesats som med 8 procentenheter överstiger riksbankens vid var tid gällande referensränta.

12. Force majeure

Skulle till följd av omständighet utanför parternas kontroll såsom arbetskonflikt, krig, myndighets beslut, omfattande driftsstörningar hos parten, utebliven leverans från underleverantörer eller råvarubrist, säljarens möjligheter att fullgöra, respektive köparens möjligheter att mottaga leverans hindras eller avsevärt försvåras är säljaren respektive köparen berättigad att uppskjuta leverans under så lång tid som erfordras för att undanröja verkningarna av sådan omständighet. Skulle denna tid överstiga tre månader, äger vardera parten rätt att helt eller delvis häva avtalet såvitt avser de leveranser som skulle ha skett under tiden ifråga, dock endast under förutsättning att dröjsmålet är av väsentlig betydelse för parten och den andra parten insåg eller borde ha insett detta. Detta gäller även om sådan omständighet, som avses ovan, inträffar efter avtalad leveranstid.

Part, som vill begagna sig av rättighet som ovan sagts, skall utan uppskov skriftligen underrätta den andra parten härom.

13. Tillämplig lag och tvist

Avtalet skall regleras och tolkas i överensstämmelse med materiell svensk rätt.

Tvist mellan parterna skall avgöras av skiljemän enligt svensk lag om skiljemän. Skiljeförfarandet skall äga rum i Göteborg.

Vid händelse av köparens betalningsförsummelse äger säljaren, istället för att åberopa skiljeförfarande, föra talan mot köparen direkt vid allmän domstol. Efter att säljaren sålunda instämt köparen vid allmän domstol, äger köparen inte påkalla skiljeförfarande i tvist rörande leverans som den uteblivna betalningen hänför sig till.

 

Generella returbestämmelser

För att kunna ge bästa service i samband med returnering av varor, ber vi våra kunder att följa vårareturbestämmelser samt procedur vid returnering.

• Returnering av varor kan endast ske om varan är köpt direkt av Finder AB och under förutsättning att varan är intakt samt i obruten och oskadad förpackning.

• Alla kostnader i samband med returen betalas av kunden, om ej annat är avtalat.

• Vid retur pga. defekt vara, står Finder AB för transportkostnaden.

Procedur vid retur

• Inhämta returnummer på telefon 040 9377 77

• Ange såsom artikelnummer alternativt E-nummer, antal returnerade artiklar, vårt ordernummer, ert kundnummer och kontaktuppgifter, anledning till retur m.m

• Önskas kreditering, ber vi er notera vårt fakturanummer på retursedeln, så att vi snabbt kan hantera ärendet.

• Vid returnering i samband med felbeställd vara, förbehåller vi oss rätten till returavdrag på 10%.

• Felbeställda varor kan ej returneras senare än 30 dagar efter leveransdatum.

• Vi förbehåller oss rätten att avvisa returer som inte är märkta med returnummer