Polityka prywatności Finder Polska

Na niniejszej stronie internetowe gromadzone są określone dane osobowe użytkowników.

Właściciel i Administrator danych

Finder S.p.A. con unico socio
Via Drubiaglio, 14 - 10040 ALMESE (TO) - WŁOCHY

 

Rodzaje gromadzonych danych

Na niniejszej stronie internetowej gromadzone są, bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów trzecich, następujące rodzaje danych osobowych: pliki cookies, Dane Użytkowania, lokalizacja geograficzna, imię , nazwisko, numer telefonu, numer faksu, kraj, adres mailowy, kod pocztowy i miasto.

Szczegółowe informacje na temat każdego rodzaju gromadzonych Danych Osobowych są przedstawione w odpowiednich sekcjach niniejszej polityki prywatności lub w formie objaśnień wyświetlanych  na ekranie przed rozpoczęciem gromadzenia Danych.
Dane Osobowe mogą zostać dobrowolnie podane przez Użytkownika lub, w przypadku Danych o Użytkowaniu, są rejestrowane automatycznie w trakcie korzystania ze Strony Internetowej.
O ile nie zostanie wskazane inaczej, podanie wszystkich Danych wymaganych na tej stronie jest konieczne, a odmowa ich podania może uniemożliwić korzystanie z usług oferowanych na stronie.  Jeżeli na Stronie znajduje się jednoznaczna informacja, że niektóre Dane nie są obowiązkowe, Użytkownicy mają prawo nie podawać takich Danych bez konsekwencji dla dostępności i funkcjonowania Usługi.
Użytkownicy mający wątpliwości co do tego, które Dane Osobowe są wymagane obowiązkowo mogą skontaktować się z Właścicielem.
Pliki cookie lub innych narzędzia śledzące stosowane na niniejszej Stronie Internetowej lub przez właścicieli usług zewnętrznych wykorzystywanych przez tę Stronę używane są w celu świadczenia Usługi oczekiwanej przez Użytkownika, a także w innych celach opisanych w niniejszym dokumencie oraz w Polityce Stosowania Plików Cookie, jeżeli jest dostępna.

Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za Dane Osobowe osób trzecich pozyskane, publikowane lub udostępniane za pośrednictwem tej Strony Internetowej i potwierdzają, że posiadają zgodę przedmiotowych osób trzecich na przekazanie ich danych Właścicielowi.

Sposób i miejsce przetwarzania Danych

Metody przetwarzania

Właściciel stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi, ujawnieniu, modyfikacji lub nieuprawnionemu zniszczeniu Danych.
Przetwarzanie danych jest prowadzone przy użyciu komputerów oraz/lub narzędzi wspomaganych komputerowo, zgodnie z procedurami organizacyjnymi i metodami ściśle związanymi ze wskazanymi celami. Oprócz Właściciela, w niektórych przypadkach dostęp do Danych mogą mieć wybrane osoby odpowiedzialne za obsługę i funkcjonowanie Strony Internetowej (administracja, sprzedaż, marketing, aspekty prawne , zarządzanie systemem) lub podmioty zewnętrzne (np. zewnętrzni dostawcy usług technicznych, operatorzy usług pocztowych, dostawcy usług hostingowych, firmy informatyczne, agencje komunikacyjne), którym Właściciel może, w  razie potrzeby, powierzyć rolę Przetwarzających Dane. Aktualną listę takich podmiotów można w każdej chwili uzyskać na życzenie od Właściciela.

Podstawa prawna przetwarzania Danych

Właściciel może przetwarzać Dane Osobowe dotyczące Użytkowników w przypadku występowania jednej z poniżej wskazanych sytuacji:

 • Użytkownicy wyrazili zgodę na ich przetwarzanie w określonym celu lub celach. Uwaga: W systemach legislacyjnych niektórych państw Właściciel może mieć prawo do przetwarzania Danych Osobowych o ile Użytkownik nie wyraził sprzeciwu wobec ich przetwarzania (klauzula “opt-out”), bez konieczności uzyskania uprzedniej zgody lub bez innej podstawy prawnej.  Sytuacja taka nie ma jednak miejsca kiedy przetwarzanie Danych Osobowych odbywa się zgodnie z europejskimi przepisami o ochronie danych;
 • przekazanie Danych jest niezbędne w celu wywiązania się z umowy zawartej Użytkownikiem oraz/lub z innych, powiązanych obowiązków przedumownych;
 • przetwarzanie jest niezbędne w celu wypełnienia obowiązku prawnego jaki został nałożony na Właściciela;
 • przetwarzanie ma związek z zadaniem wykonywanym w interesie publicznym lub z wypełnianiem urzędowych kompetencji przyznanych Właścicielowi;
 • przetwarzanie jest  wymagane w związku z prawnie uzasadnionym interesem Właściciela lub osoby trzeciej.

Właściciel, na życzenie, udzieli w każdym przypadku informacji o podstawie prawnej danego przetwarzania, ze szczególnym uwzględnieniem  informacji czy przekazanie Danych Osobowych jest obowiązkiem umownym czy ustawowym, czy też jest wymogiem koniecznym dla zawarcia umowy.

Miejsce

Dane są przetwarzane w miejscu prowadzenia działalności przez Właściciela oraz w innych miejscach, gdzie siedziby mają podmioty uczestniczące w przetwarzaniu danych.

W zależności od lokalizacji Użytkownika, transfery danych mogą wiązać się z przekazywaniem Danych Użytkownika do kraju innego niż kraj Użytkownika. Aby dowiedzieć się więcej na temat miejsca przetwarzania przekazanych Danych, Użytkownicy mogą zapoznać się z sekcją zawierającą informacje na temat przetwarzania Danych Osobowych.

Użytkownicy mają także prawo poznać podstawę prawną transferu Danych do państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej lub do międzynarodowej organizacji podlegającej prawu międzynarodowemu, lub założonej przez dwa lub więcej państw, takiej jak np. ONZ  oraz zapoznać się z informacjami na temat środków bezpieczeństwa wdrożonych przez Właściciela w celu ochrony ich Danych.

Jeśli transfery Danych tego rodzaju mają miejsce, Użytkownicy mogą dowiedzieć się więcej na ich temat zapoznając się z odpowiednimi sekcjami tego dokumentu lub zwrócić się z pytaniami bezpośrednio do Właściciela korzystając z informacji zawartych w sekcji z danymi kontaktowymi.

Okres przechowywania

Dane Osobowe będą przetwarzane i przechowywane tak długo jak będzie to konieczne w celu, dla którego są gromadzone.

W związku z tym:

 • Dane Osobowe gromadzone w celach związanych z wykonywaniem umowy zawartej pomiędzy Właścicielem, a Użytkownikiem będą przechowywane do czasu, gdy umowa zostanie wykonana w całości.
 • Dane Osobowe gromadzone w celach związanych z prawnie uzasadnionymi interesami Właściciela będą przechowywane tak długo jak będzie to konieczne, aby cele te zostały zrealizowane. Użytkownicy mogą dowiedzieć się więcej na temat prawnie uzasadnionych interesów Właściciela zapoznając się z odpowiednimi sekcjami tego dokumentu lub kontaktując się z Właścicielem.

Właściciel może przechowywać Dane Osobowe przez dłuższy okres czasu jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na takie przetwarzanie, dopóki zgoda Użytkownika nie zostanie wycofana. Ponadto, Właściciel może być zobowiązany do przechowywania Danych Osobowych przez dłuższy okres czasu jeżeli jest to konieczne do wypełnienia określonych obowiązków prawnych lub nakazu wydanego przez kompetentne władze.

Po upływie okresu przechowywania, Dane Osobowe zostaną usunięte. W związku z tym, prawo dostępu, prawo do usunięcia,  prawo do sprostowania i prawo do przenoszenia Danych nie będą mogły być egzekwowane po upływie okresu przechowywania Danych.

Cele przetwarzania

Dane dotyczące Użytkownika są gromadzone, aby umożliwić Właścicielowi świadczenie swoich Usług, a także w następujących celach: Zarządzanie Tagami, Interakcja z zewnętrznymi mediami społecznościowymi, Analityka, Interakcje oparte na lokalizacji, Wyświetlanie treści z platform zewnętrznych, Reklama i Kontakt  z Użytkownikiem.

Użytkownicy  mogą zapoznać się z bardziej szczegółowymi informacjami na temat wymienionych celów przetwarzania  oraz określonych Danych Osobowych używanych w każdym celu w odpowiednich sekcjach niniejszego dokumentu.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Danych Osobowych

Dane Osobowe są gromadzone w następujących celach, przy użyciu następujących usług:

 

Reklama

Ten rodzaj usługi umożliwia wykorzystywanie Danych Użytkownika dla celów komunikacji reklamowej wyświetlanej w formie banerów oraz innych form reklamy na niniejszej Stronie Internetowej, potencjalnie w oparciu o zainteresowania Użytkownika.
Nie oznacza to, że wszystkie Dane Osobowe są wykorzystywane w tym celu. Więcej informacji oraz warunki wykorzystywania Danych znaleźć można poniżej.
Niektóre z wymienionych poniżej Usług mogą wykorzystywać pliki cookies w celu identyfikacji Użytkowników lub  stosować techniki retargetowania behawioralnego tzn. wyświetlać reklamy dostosowane do zainteresowań i zachowań Użytkownika, w tym zidentyfikowanych poza niniejszą Stroną Internetową. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, proszę zapoznać się z politykami prywatności odpowiednich usług.
Oprócz opcji rezygnacji (‘opt-out’) oferowanych przez poszczególne usługi, Użytkownik może także wyrazić sprzeciw wobec stosowania przez daną usługę zewnętrzną plików cookies wchodząc na stronę 
Network Advertising Initiative opt-out .

 

Tradedoubler (Tradedoubler)

Tradedoubler to usługa reklamowa dostarczana przez TradeDoubler AG. Więcej informacji na temat stosowania plików TradeDoubler pliki cookies i możliwości ich zablokowania można uzyskać wchodząc na stronę Tradedoubler's targeting technologies.

Gromadzone Dane Osobowe: pliki cookies i Dane Użytkowania.

Miejsce przetwarzania: Szwecja – Privacy Policy – Opt Out.

 

Google Ad Manager (Google LLC)

Google Ad Manager to usługa reklamowa dostarczana przez Google LLC, która umożliwia Właścicielowi prowadzenie kampanii reklamowych wspólnie z zewnętrznymi sieciami reklamowymi  z którymi – o ile nie wskazano inaczej w niniejszym dokumencie – Właściciel nie jest bezpośrednio powiązany. Aby zablokować możliwość bycia śledzonym przez różnego rodzaju sieci reklamowe, Użytkownicy mogą skorzystać z Youronlinechoices. Aby dowiedzieć się więcej na temat wykorzystywania Danych przez Google prosimy zapoznać się z Google's partner policy.
Usługa ta wykorzystuje pliki “DoubleClick” Cookie, które śledzą korzystanie z niniejszej Strony Internetowej oraz zachowania Użytkownika dotyczące reklam, oferowanych produktów i usług.   Użytkownicy mogą zablokować wszystkie pliki DoubleClick cookies wchodząc na stronę 
www.google.com/settings/ads/onweb/optout?hl=en.

Gromadzone Dane Osobowe: pliki cookies i Dane Użytkowania.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Privacy Policy. Uczestnik porozumienia Privacy Shield.

 

Google AdSense (Google LLC)

Google AdSense to usługa reklamowa dostarczana przez Google LLC. Usługa ta wykorzystuje pliki “Doubleclick” cookies, które śledzą korzystanie z niniejszej Strony Internetowej oraz zachowania Użytkownika dotyczące reklam, oferowanych produktów i usług.   Użytkownicy mogą zablokować wszystkie pliki DoubleClick cookies wchodząc na stronę:  google.com/settings/ads/onweb/optout.

Gromadzone Dane Osobowe: pliki cookies i Dane Użytkowania.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Privacy Policy – Opt Out. Uczestnik porozumienia Privacy Shield.

 

Analityka

Usługi wymienione w tej sekcji umożliwiają Właścicielowi monitorowanie i analizę ruchu w sieci i mogą być wykorzystywane do śledzenia zachowań Użytkownika.

 

Google Analytics (Google LLC)

Google Analytics to usługa analityki sieciowej dostarczana przez Google LLC (“Google”). Google wykorzystuje gromadzone Dane, aby śledzić i badać korzystanie z niniejszej Strony Internetowej w celu generowania raportów  o aktywności i udostępniania ich innym usługom Google.
Google może wykorzystywać gromadzone w celu kontekstualizacji i personalizacji reklam we własnej sieci reklamowej.

Gromadzone Dane Osobowe: pliki cookies i Dane Użytkowania.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Privacy Policy – Opt Out. Uczestnik porozumienia Privacy Shield.

Contakt z Użytkownikiem

Formularz kontaktowy (na Stronie Internetowej)

Wypełniając formularz i podając swoje Dane, Użytkownik upoważnia niniejszą Stronę Internetową do ich używania w celu udzielenia odpowiedzi na prośbę o informację, wycenę lub zapytanie innego rodzaju, zgodnie z nagłówkiem formularza.

Gromadzone Dane Osobowe: miasto, kraj, adres mailowy, numer faksu, imię, nazwisko, numer telefonu i kod pocztowy.

Kontakt telefoniczny (na Stronie Internetowej)

Z Użytkownikami, którzy podali swój numer telefonu może być nawiązywany kontakt telefoniczny w celach komercyjnych lub promocyjnych związanych z niniejszą Stroną Internetową, a także w celu realizacji próśb o udzielenie wsparcia.

Gromadzone Dane Osobowe: numer telefonu.

Wyświetlanie treści z platform zewnętrznych

Ten rodzaj usługi umożliwia  przeglądanie treści przechowywanych na platformach zewnętrznych bezpośrednio z podstron niniejszej Strony Internetowej i prowadzenie interakcji z nimi.
Usługa ta może rejestrować Dane o ruchu w sieci na potrzeby stron, na których usługa jest zainstalowana nawet wówczas, gdy Użytkownicy z nich nie korzystają.

Widżet Google Maps (Google LLC)

Google Maps to usługa wizualizacji mapy dostarczana przez Google LLC umożliwiająca niniejszej Stronie Internetowej zamieszczanie treście tego rodzaju na swoich podstronach.

Gromadzone Dane Osobowe: pliki cookies i Dane Użytkowania.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Privacy Policy. Uczestnik porozumienia Privacy Shield.

Interakcje z zewnętrznymi mediami społecznościowymi i platformami

Ten rodzaj usługi umożliwia interakcję z sieciami społecznościowymi i innymi platformami zewnętrznymi bezpośrednio z podstron niniejszej Strony Internetowej.
Interakcje oraz informacje pozyskiwane przez niniejszą Stronę Internetową są zawsze zgodne z ustawienia prywatności danego Użytkownika dla każdego serwisu społecznościowego.
Usługa ta może rejestrować Dane o ruchu w sieci na potrzeby stron, na których usługa jest zainstalowana nawet wówczas, gdy Użytkownicy z nich nie korzystają.

Przycisk Tweet i widżety społecznościowe Twittera (Twitter, Inc.)

Przycisk Tweet i widżety społecznościowe Twittera to usługi umożliwiające interakcję z serwisem społecznościowym Twitter prowadzonym przez Twitter, Inc.

Gromadzone Dane Osobowe: pliki cookies i Dane Użytkowania.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Privacy Policy. Uczestnik porozumienia Privacy Shield.

Przycisk “Lubię to!” i widżety społecznościowe Facebooka (Facebook, Inc.)

Przycisk “Lubię to” i widżety społecznościowe Facebooka umożliwiają interakcję z serwisem społecznościowym Facebook prowadzonym przez Facebook, Inc.

Gromadzone Dane Osobowe: pliki cookies i Dane Użytkowania.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Privacy Policy. Uczestnik porozumienia Privacy Shield.

Przycisk i widżety społecznościowe YouTube (Google LLC

Przycisk i widżety społecznościowe YouTube to usługi umożliwiające interakcję z serwisem społecznościowym YouTube prowadzonym przez Google LLC.

Gromadzone Dane Osobowe: Dane Użytkowania.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Privacy Policy. Uczestnik porozumienia Privacy Shield.

Przycisk i widżety społecznościowe LinkedIn (LinkedIn Corporation)

Przycisk i widżety społecznościowe LinkedIn to usługi umożliwiające interakcję z serwisem społecznościowym LinkedIn prowadzonym przez LinkedIn Corporation.

Gromadzone Dane Osobowe: pliki cookies i Dane Użytkowania.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Privacy Policy. Uczestnik porozumienia Privacy Shield.

Interakcje oparte a lokalizacji

Geolokalizacja (na Stronie Internetowej)

Niniejsza Strona Internetowa może gromadzić i udostępniać  Dane Lokalizacyjne Użytkownika w celu zapewniania usług opartych na lokalizacji.
Większość przeglądarek i urządzeń zapewnia narzędzia blokujące działania tej usługi domyślnie. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika jednoznacznej zgody, Dane Lokalizacyjne Użytkownika mogą być śledzone przez niniejszą Strony Internetowej.

Gromadzone Dane Osobowe: lokalizacja geograficzna.

Zarządzanie Tagami

Ten rodzaj usługi pomaga Właścicielowi w zarządzaniu tagami lub skryptami niezbędnymi na niniejszej Strony Internetowej w sposób scentralizowany.
W rezultacie, Dane Użytkowników przesyłane są za pośrednictwem tych usług, co potencjalnie może skutkować ich przechowywaniem.

Google Tag Manager (Google LLC)

Google Tag Manager to usługa zarządzania tagami dostarczana przez Google LLC.

Gromadzone Dane Osobowe: pliki cookies i Dane Użytkowania.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Privacy Policy. Uczestnik porozumienia Privacy Shield.

Prawa Użytkowników

Użytkownicy mogą skorzystać z przysługujących  im praw dotyczących Danych Użytkowników przetwarzanych przez Właściciela.

W szczególności, Użytkownicy mają prawo:

 • Wycofać swoją zgodę w każdej chwili. Użytkownicy mają zawsze prawo wycofać wcześniej udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich Danych Osobowych.
 • Wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania swoich Danych. Użytkownicy mają prawo sprzeciwić się przetwarzaniu swoich Danych jeśli przetwarzanie to odbywa się w oparciu o inną podstawę prawna niż wyrażenie zgody. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w kolejnych sekcjach dokumentu.
 • Uzyskać dostęp do swoich Danych. Użytkownicy mają prawo dowiedzieć się czy Dane są przetwarzane przez Właściciela, uzyskać informacje na temat określonych aspektów przetwarzania oraz otrzymać kopię Danych będących przedmiotem przetwarzania.
 • Dokonać weryfikacji i zażądać sprostowania Danych. Użytkownicy mają prawo zweryfikować poprawność swoich Danych i poprosić o ich aktualizację lub korektę.
 • Ograniczyć przetwarzanie swoich Danych. Użytkownicy mają prawo, w określonych okolicznościach, ograniczyć przetwarzanie swoich Danych. W takim przypadku, Właściciel nie będzie przetwarzał Danych w celu innym niż ich przechowywanie.
 • Zażądać usunięcia swoich Danych Osobowych lub pozbycia się ich w inny sposób. Użytkownicy mają prawo, w określonych okolicznościach, zażądać usunięcia swoich Danych przez Właściciela.
 • Otrzymać swoje Dane i przenieść je do innego administratora. Użytkownicy mają prawo otrzymać swoje dane w ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym formacie  czytelnym dla urządzeń i, o ile jest to technicznie możliwe,  przekazać je do innego administratora bez jakichkolwiek utrudnień. Postanowienie to ma zastosowanie pod warunkiem, że Dane są przetwarzane automatycznie, a przetwarzanie odbywa się w oparciu o zgodę wyrażoną przez Użytkownika, o umowę, której Użytkownik jest stroną lub na związane z nią obowiązki przedumowne.
 • Złożyć skargę. Użytkownicy mają prawo wnieść skargę do właściwego urzędu zajmującego się ochroną danych.

Szczegółowe informacje dotyczące prawa do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych

W przypadku, gdy Dane Osobowe są przetwarzane dla celów interesu publicznego, w  ramach wykonywania urzędowych kompetencji powierzonych Właścicielowi lub w związku z jego prawnie uzasadnionym interesem, Użytkownicy mogą wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Danych przedstawiając okoliczności związane z ich osobistą sytuacją uzasadniające sprzeciw.

Użytkownicy powinni jednak wiedzieć, że jeżeli ich Dane Osobowe są przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego, mogą oni wyrazić sprzeciw wobec takiego przetwarzania w każdej chwili bez jakiegokolwiek uzasadnienia. Użytkownicy mogą dowiedzieć się, czy Właściciel przetwarza Dane Osobowe w celach związanych z marketingiem bezpośrednim zapoznając się z odpowiednimi sekcjami tego dokumentu.

Jak skorzystać z przysługujących praw

Wszelkie wnioski związane z realizacją praw przysługujących Użytkownikowi mogą być kierowane do Właściciela przy użyciu danych kontaktowych zawartych w niniejszym dokumencie. Wnioski takie będą przyjmowane  bezpłatnie i rozpatrywane przez Właściciela w najszybszym możliwym terminie, nie później jednak niż w ciągu jednego miesiąca.

 

 

Polityka plików cookie

Niniejsza Strona Internetowa korzysta z plików cookie. Aby dowiedzieć się więcej i uzyskać szczegółowe informacje na temat plików cookie należy zapoznać się z POLITYKĄ PLIKÓW COOKIE.

 

Dodatkowe informacje na temat gromadzenia i przetwarzania Danych

Czynności prawne

Dane Osobowe Użytkownika mogą być wykorzystywane w celach prawnych przez Właściciela w sądzie lub na etapach wstępnych potencjalnie prowadzących do postępowania sądowego w związku z niewłaściwym korzystaniem z niniejszej Strony Internetowej lub z powiązanych Usług.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości fakt, że Właściciel może zostać zobowiązany do ujawnienia Danych Osobowych na żądanie kompetentnych organów państwowych.

Dodatkowe informacje o Danych Osobowych Użytkownika

Oprócz informacji zawartych w niniejszej polityce prywatności, niniejsza Strona Internetowa może przekazać Użytkownikowi, na życzenie, dodatkowe kontekstualizowane informacje dotyczące określonych Usług lub gromadzenia i przetwarzania Danych Osobowych.

Logi systemowe i utrzymywanie strony

Dla celów prowadzenia i utrzymywania niniejszej Strony Internetowej oraz niektórych usług zewnętrznych gromadzone mogą być pliki rejestrujące interakcje z niniejszą Stroną Internetową (logi systemowe) wykorzystujące w tym celu inne Dane Osobowe (np. adres IP).

Informacje nieuwzględnione w niniejszej polityce

W każdej chwili można zwrócić się do Właściciela z prośbą o więcej informacji na temat gromadzenia i przetwarzania Danych. W tym celu należy skorzystać z danych kontaktowych podanych na początku niniejszego dokumentu.

W jaki sposób realizowane są prośby o nieśledzenie Użytkownika

Niniejsza Strona Internetowa nie realizuje próśb użytkowników o nieśledzenie.
Aby dowiedzieć się czy dana usługa zewnętrzna honoruje prośby o nieśledzenie należy zapoznać się z ich politykami prywatności.

Zmiany w niniejszej polityce prywatności

Właściciel zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w polityce prywatności w dowolnym terminie poprzez powiadomienie Użytkowników o tym fakcie na niniejszej podstronie i potencjalnie w innych sekcjach tej Strony Internetowej oraz/lub – o ile jest to możliwe  z technicznego i prawnego punktu widzenia - przesyłając Użytkownikom stosowne powiadomienia przy użyciu danych kontaktowych udostępnionych Właścicielowi. Użytkownikom zaleca się często odwiedzanie niniejszej sekcji Strony Internetowej i zwracanie uwagi na datę ostatniej aktualizacji polityki podaną u dołu strony.

Jeżeli wprowadzone zmiany będą miały wpływ  na czynności przetwarzania prowadzone w oparciu o zgodę Użytkownika, Właściciel uzyska od Użytkownika nową zgodę, w sytuacjach gdy będzie to wymagane.

 

Definicje i ramy prawne

Dane Osobowe (lub Dane)

Wszelkie informacje, które umożliwiają – w sposób bezpośredni, pośredni lub w związku z innymi danymi– w tym z indywidualnym numerem identyfikacyjnym — identyfikację lub możliwość zidentyfikowania osoby fizycznej.

Dane Użytkowania

Informacje gromadzone automatycznie za pośrednictwem niniejszej Strony Internetowej (lub usług zewnętrznych wykorzystywanych na niniejszej Stronie Internetowej), które mogą obejmować: adresy IP lub nazwy domen komputerów używanych przez Użytkowników korzystających z niniejszej Strony Internetowej, adresy URI (Uniform Resource Identifier), czas zgłoszenia żądania, metodę używaną w celu zgłoszenia żądania do serwera, wielkośc pliku otrzymanego w odpowiedzi,  kod numeryczny wskazujący status odpowiedzi serwera (prawidłowy wynik, błąd, itp.), kraj pochodzenia, właściwości przeglądarki i systemu operacyjnego wykorzystywanego przez Użytkownika, różnego rodzaju dane czasowe dotyczące wizyty (np. czas spędzony na każdej stronie Aplikacji) oraz szczegóły ścieżki obranej w Aplikacji, ze szczególnym uwzględnieniem sekwencji odwiedzanych stron i innych parametrów systemu operacyjnego urządzenia Użytkownika i jego środowiska informatycznego.

Użytkownik

Osoba korzystająca z niniejszej Strony Internetowej która, o ile nie wskazano jednoznacznie inaczej, jest jednocześnie Osobą, której dane  dotyczą.

Osoba, której dane dotyczą

Osoba fizyczna, której dotyczą przedmiotowe Dane Osobowe.

Przetwarzający Dane (lub Nadzorujący Dane)

Osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny organ przetwarzający dane osobowe w imieniu Administratora, zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

Administrator danych (lub Właściciel)

Osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami, określa cele i środki przetwarzania Danych Osobowych, w tym środki bezpieczeństwa dotyczące działania i korzystania z niniejszej Strony Internetowej. Administrator danych, o ile nie określono inaczej, jest jednocześnie Właścicielem niniejszej Strony Internetowej.

Niniejsza Strona Internetowa (lub niniejsza Applikacja)

Środki, za pomocą których dane osobowe użytkownika są gromadzone i przetwarzane.

Usługa

Usługa świadczona przez niniejszą Stronę Internetową zgodnie z opisem zawartym w  powiązanych warunkach (jeśli są dostępne) i na tej stronie/ w tej aplikacji.

Uni Europejska (lub UE)

O ile nie określono inaczej, wszystkie odniesienia dokonane w tym dokumencie do Unii Europejskiej obejmują wszystkie obecne państwa członkowskie Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

Pliki cookies

Niewielkie fragmenty danych przechowywany na urządzeniu użytkownika.


Informacje prawne

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności zostało przygotowane w oparciu o przepisy wielu aktów prawnych, w tym art. 13/14 rozporządzenia (UE) 2016/679 (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO).

Niniejsza polityka prywatności odnosi się wyłącznie do tej Strony Internetowej, o ile nie wskazano jednoznacznie inaczej w  tym dokumenci