Általános szerződési feltételek

 

 

 

A FINDER-Hungary Kereskedelmi Kft., 1046 Budapest, Kiss Ernő u. 3/A., mint eladó – a továbbiakban: Eladó – más vállalkozókkal – a továbbiakban: Megrendelő – bonyolított üzleti tevékenységi körében az alábbi Általános Szerződési Feltételeket (a továbbiakban: ÁSZF) alkalmazza.

 

I. Általános Feltételek

 

1. Az Eladó és a Megrendelő között az áruk adásvételére és az azokhoz kapcsolódó szolgáltatások nyújtására irányuló szerződés az alábbi módokon jöhet létre:

 

  1. A Megrendelő személyesen vagy telefonon leadott megrendelése esetén Eladó a szóban létrejött szerződéses tartalmat a rendelés visszaigazolás elnevezésű dokumentumban írásba foglalja.

Amennyiben ennek megküldését követően a Megrendelő késedelem nélkül (24 órán belül) nem tiltakozik az írásba foglalt tartalom ellen, a szerződés a felek között a rendelés visszaigazolásban foglalt tartalommal jön létre. A rendelés visszaigazolásban az Eladó tájékoztatja a Megrendelőt az ÁSZF elérhetőségéről, továbbá felhívja Megrendelő figyelmét arra, hogy az ÁSZF tartalmát fogja képezni a felek közötti szerződésnek.

 

  1.  A Megrendelő írásban leadott megrendelése esetén az Eladó rendelés visszaigazolást küld. A rendelés visszaigazolásban az Eladó tájékoztatja a Megrendelőt az ÁSZF elérhetőségéről, továbbá felhívja Megrendelő figyelmét arra, hogy az ÁSZF tartalmát fogja képezni a felek közötti szerződésnek.

Amennyiben ennek megküldését követően a Megrendelő késedelem nélkül (24 órán belül) nem tiltakozik az írásba foglalt tartalom ellen, a szerződés a felek között a rendelés visszaigazolásban foglalt tartalommal jön létre, azzal, hogy a szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései alkalmazandóak.

 

2. Az Eladó és a Megrendelő közötti adásvételi szerződésekre és az Eladó ehhez kapcsolódó szolgáltatásaira (a továbbiakban: Teljesítések) kizárólag a jelen ÁSZF alkalmazandó. A Megrendelő által használt Általános Szerződési Feltételek csak akkor alkalmazhatók, ha az Eladó azokat külön, kifejezett írásbeli nyilatkozattal elfogadta.

 

3. Költségvetések, rajzok és más dokumentációk (a továbbiakban: dokumentációk) tekintetében az Eladó tulajdonjogát és a szellemi alkotásokhoz fűződő kizárólagos jogait korlátlanul fenntartja. A dokumentációk kizárólag az Eladó előzetes írásbeli hozzájárulásával tehetők harmadik személyek számára hozzáférhetővé, és amennyiben nem kerül sor az Eladótól történő megrendelésre, ezeket az Eladó kívánságára, részére haladéktalanul vissza kell származtatni. Eladó a Megrendelő dokumentációit Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül is jogosult olyan harmadik személyek részére hozzáférhetővé tenni, akiknél az Eladó jogszerűen további, az előzőekkel összefüggő teljesítéseket rendelt meg.

 

4. Bármilyen szoftverek (a továbbiakban: szoftver) vonatkozásában a Megrendelő a megállapodás szerinti teljesítménymutatókkal, változatlan formában történő nem kizárólagos, át nem ruházható felhasználói jogokat szerez meg, a felek megállapodásának tárgyát képező eszközökön történő felhasználásra. A Megrendelőnek kifejezett megállapodás hiányában is jogában áll a szoftverről egy biztonsági másolatot készíteni.

 

5. Eladói részteljesítések megengedettek, amíg ez ellen a Megrendelő kifejezetten, írásban nem tiltakozik.

 

6. A felek a jelen ÁSZF alkalmazásában írásbeli formában megtett nyilatkozatnak fogadják el a postán, faxon, és az elektronikus levélben megtett nyilatkozatot. Az ilyen módon megtett nyilatkozatok hatálya, érvényessége, bizonyító ereje nem vonható kétségbe.

Az elektronikus levélben közölt nyilatkozat esetében csak akkor tehető vitássá a nyilatkozatot tevő személye, illetőleg a nyilatkozat valóságtartalma, ha megalapozottan feltehető, hogy a nyilatkozat megtétele során visszaélés történt.

 

II. Árak, fizetési és műszaki feltételek és beszámítás

 

1. Eladó a Megrendelő rendelkezésére bocsátott árlistában és a telefonon vagy szóban közölt tájékoztató jellegű árakra vonatkozóan az árváltoztatás jogát fenntartja.

Az árváltoztatás nem érinti a Megrendelőnek megküldött rendelés visszaigazolásban foglalt árakat, Eladó a felek között az I.1. pontban foglaltaknak megfelelően létrejött szerződést az abban foglalt feltételek szerint teljesíti.

 

2. Az árak ex works (gyárból/üzemből; Incoterms 2010 szerint) értendők, kizárólag az Eladó általi csomagolást tartalmazzák, melyhez hozzászámítandó a törvényes mértékű általános forgalmi adó.

 

3. A fizetések az Eladó bankszámláján történt jóváírással, vagy pénztárába való befizetéssel tekintendők teljesítettnek. Amennyiben a Megrendelő által fizetett összeg az Eladó felé fennálló egész tartozás kiegyenlítésére nem elegendő, az Eladó az összeget elsősorban a költségekre, majd a kamatokra és végül a vételárra számolja el, összhangban a Ptk. 6:46. §-ával.

 

4. A Megrendelő az Eladó felé fennálló tartozásába csak olyan követeléseinek beszámítására jogosult, melyeket az Eladó kifejezetten, írásban elismert, vagy amelyek bíróság által jogerősen megállapításra kerültek.

 

5. Amennyiben a felek eltérően nem állapodnak meg, az Eladó a számláját az adásvételi szerződés tárgyát képező áruval együtt, azok csomagjában küldi meg Megrendelőnek.

Amennyiben Megrendelő a csomag átvételét követő 3 napon belül nem jelzi az Eladónak, hogy a számla részére nem érkezett meg, úgy a számla Megrendelő részére megfelelően kézbesítettnek tekintendő.

Számlareklamációt Megrendelő 3 napon belül jogosult benyújtani.

 

6. Eladó a honlapján közzétett, illetőleg a Megrendelő részére papír alapon átadott, a megrendeléssel érintett időszakra vonatkozó katalógusaiban szereplő műszaki adatok változtatásának a jogát fenntartja. Amennyiben a műszaki adatok változása érinti a Megrendelő által megrendelt terméket, erről az Eladó a rendelés visszaigazolással egyidejűleg tájékoztatja a Megrendelőt, megjelölve a változás tartalmát.

Ilyen esetben a Megrendelő jogosult a megrendelését három munkanapon belül visszavonni, illetőleg az Eladótól új ajánlatot kérni.

 

III. Tulajdonjog fenntartás

 

1. Az Eladó fenntartja a tulajdonjogát a Teljesítések tárgyaira (áru, illetve az ahhoz kapcsolódóan nyújtott szolgáltatások) vonatkozóan (a továbbiakban: fenntartott tulajdonú áruk) mindaddig, amíg a Megrendelő a fenntartott tulajdonú áru szerződés szerinti vételárát maradéktalanul ki nem egyenlíti.

 

2. A Megrendelőt a fenntartott tulajdonú árukon, az áru tulajdonjogának Megrendelőre történő átszállásáig visszatartási jog nem illeti meg, az Eladó jogosult ezen áruk kiadását megtagadni, illetve a már átadott áruk visszaszolgáltatását követelni, ha a vételárat a Megrendelő az esedékességet követő első fizetési felszólításra sem rendezi. Az áruk kiadásával kapcsolatos költségeket Megrendelő viseli.

 

3. Megrendelő köteles a tulajdonjog fenntartással érintett árukat, saját áruitól, illetve nála levő idegen áruktól elkülönítve tárolni és nyilvántartásaiban elkülönítve kimutatni, illetve egyértelmű felirattal, illetve megjelöléssel jelezni, hogy azokon az Eladó a tulajdonjogát fenntartotta.

 

4. A fenntartott tulajdonú árukat Megrendelő a saját költségére és veszélyére, de az Eladó javára tartja birtokában, tárolja és őrzi és köteles azok megfelelő biztosítási fedezetéről gondoskodni.

 

5. Az Eladó képviselői jogosultak a Megrendelő üzleti óráiban, előzetes bejelentés nélkül, a fenti kötelezettségek teljesítését ellenőrizni. Megrendelő e célból köteles biztosítani az Eladó képviselőinek az üzlethelyiségeibe való bejutását.

 

6. Kiadásra vonatkozó igény esetén az Eladó, a Megrendelő üzleti óráiban jogosult a tulajdonjog fenntartással érintett árukat elvinni és ennek érdekében a Megrendelő üzleti helyiségeibe – erőszak alkalmazása nélkül – bemenni. Megrendelő ez esetben teljes együttműködésre köteles és az Eladóval szemben elveszíti birtokvédelmi jogait.

 

7. A tulajdonjog fenntartás hatálya alatt a Megrendelő nem jogosult a fenntartott tulajdonú áru elzálogosítására, bármiféle módon való megterhelésére, vagy biztosítékként való nyújtására. Annak további elidegenítésére viszonteladó részére a szokásos üzletmenet keretében jogosult azzal a feltétellel, hogy a viszonteladó a vevője részére azonnali fizetéssel értékesít vagy azt a feltételt köti ki, hogy a vevőjére a tulajdonjog csak akkor száll át, ha a vevő fizetési kötelezettségének maradéktalanul eleget tett.

 

8. a.) A Megrendelő a fenntartott tulajdonjogú árut feldolgozhatja és más tárgyakkal egyesítheti, összevegyítheti. A feldolgozás eredménye az Eladót illeti meg. A Megrendelő köteles az ennek megfelelően létrejött új dolgot az Eladó számára a rendes kereskedő gondosságával megőrizni. A feldolgozás során létrejött új dolog fenntartott tulajdonjogú árunak minősül.

 

b.) Az Eladó és a Megrendelő már most megállapodnak abban, hogy más, nem az Eladó tulajdonát képező tárgyakkal való egyesülés, összevegyülés esetén, az Eladó a tulajdonjogát nem képező tárgyakon minden esetben tulajdoni hányadot szerez abban az arányban, ahogyan a fenntartott tulajdonjogú árunak az egyesítéskor, összevegyüléskor fennálló értéke az egyesített, összevegyült más dolgok egyesítéskori, összevegyüléskori értékéhez viszonyul.

 

A Megrendelő köteles az a.) és b.) pont szerinti árukról igény szerint írásbeli kimutatást és a tulajdonjog Eladó általi megszerzését igazoló nyilatkozatot küldeni az Eladónak, illetőleg ezen árukat köteles az ÁSZF III. 6. pontja szerint az Eladó részére kiadni.

 

c.) A 12. pont szerinti jelzálogjogi rendelkezések hatálya kiterjed a 8 a.) és b.) pontok szerint létrejött új dolgokra. A jelzálogjogi rendelkezések azonban csak arra az összegre terjednek ki, amely az Eladó által a Megrendelő felé számlába állított feldolgozott, egyesített vagy összevegyített fenntartott tulajdonjogú áru értékének megfelel.

 

9. A 7. pontban meghatározott eseten túl Megrendelő, rendes üzletmenete keretében – a tulajdonjog fenntartással biztosított valamennyi fizetési kötelezettségének teljesítése előtt is – jelen pont szerint is jogosult a tulajdonjog fenntartással érintett, illetve a 8. pont szerinti közös tulajdonban levő árukat továbbértékesíteni. Ennek az Eladó választása szerint az előfeltétele lehet, hogy Megrendelő a hitelbiztosítéki rendszer regisztrált felhasználója, és a jelen tulajdonjog fenntartás, illetőleg a továbbértékesített áruk, szoftverek, tekintetében fennálló díjkövetelésein az Eladó javára történő alábbi jelzálogjog alapításának ténye a Megrendelővel szemben a hitelbiztosítéki nyilvántartásba bejegyzésre kerültek.

 

10. A 9. pontban megjelölt jelzálogjogi biztosíték Eladó általi választása esetében a szerződésnek feltétele az is, hogy Megrendelő a hitelbiztosítéki rendszer regisztrált felhasználója, és az 1. pont szerinti tulajdonjog fenntartás, illetőleg a továbbértékesített áruk, szoftverek, Szolgáltatások tekintetében fennálló díjkövetelésein az Eladó javára történő 9. pont szerinti jelzálogjog alapításának ténye a Megrendelővel szemben a hitelbiztosítéki nyilvántartásba bejegyzésre kerültek.

 

11. Megrendelő a 9. pont szerinti esetben a szerződés létrejöttével feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy a szerződésben specifikált és a hitelbiztosítéki nyilvántartás felé történő eladói nyilatkozatban a szerződés számával és azok típusával és darabszámával körülírt áruk tekintetében a tulajdonjog fenntartással történt eladás ténye a hitelbiztosítéki nyilvántartásban rögzítésre kerüljön. Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy az előbbiekben foglaltaknak megfelelő hitelbiztosítéki nyilatkozatban foglaltak ellen nem kezdeményez az Eladó ellen pert.

 

12. Továbbértékesítés esetére az Eladó ellenérték követeléseinek biztosítékaképpen az Eladót, a továbbértékesítésre vonatkozó szerződés megkötésének napjával kezdődően, a Megrendelővel szemben fennálló ellenérték követelésének erejéig és annak teljes kiegyenlítéséig, jelzálogjog illeti meg a Megrendelő valamennyi továbbértékesítésből eredő követelésén, így a továbbértékesítés napján, bármely hitelintézettel szemben fennálló bankszámla-követelésén is. A felek megállapodnak, hogy e jelzálogjog a hitelbiztosítéki nyilvántartásba a szerződés alapján kibocsátott számlák számával meghatározott biztosított követelés és az előbbi Megrendelői követelések mint zálogtárgyak megjelölésével feltüntetésre kerül. Az Eladó jogosult a zálogjogosulti nyilatkozatot megtenni, amelyhez Megrendelő feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja. Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a zálogkötelezetti nyilatkozat haladéktalan benyújtásával a zálogjog nyilvántartásba vételét maga kérelmezi, illetőleg amennyiben ennek a szerződés megkötését követő 3 munkanapon belül nem tenne eleget az Eladó zálogjogosulti bejelentését a saját zálogkötelezetti nyilatkozatával megerősíti.

 

13. Megrendelő jelen pont szerinti kötelezettségei addig állnak fenn, amíg a tulajdonjog fenntartás megszűnésének 1. pont szerinti feltétele nem teljesül.

 

14. Megrendelő 8. és 9. pont szerinti jogait az Eladó Megrendelő bármilyen szerződésszegése esetén jogosult egyoldalú nyilatkozattal megvonni.

 

15. Lefoglalás, zár alá vétel vagy más hasonló intézkedések, vagy harmadik személyek fellépése – különösen zálogjog, vagy más jog érvényesítése – esetén a Megrendelő köteles az Eladót haladéktalanul értesíteni.

 

16. A Megrendelő kötelezettségeinek megszegése esetén, különösen fizetési késedelem esetén, az Eladó jogosult – egy megfelelő határidő kitűzését tartalmazó előzetes írásbeli felszólítást küldeni, és az abban szereplő határidő eredménytelen elteltét követően – a szerződéstől elállni, illetve az árut visszavenni. A Megrendelő ez esetben feltétel nélkül köteles az áru kiadására. Az árukészlet visszavétele, illetve a fenntartott tulajdonjog alapján annak birtokba vétele vagy az ezekre irányuló igények bejelentése önmagában azonban nem jelenti az Eladó részéről szerződéstől való elállást. Az elállást az Eladó a Megrendelőhöz intézett kifejezetten ilyen tartalmú írásbeli nyilatkozattal jelenti be.

 

IV. Teljesítési határidők, késedelem

 

1. A teljesítési határidők betartása előfeltételezi a Megrendelő által szolgáltatandó valamennyi dokumentáció, terv, szükséges engedélyek vagy nyilatkozatok határidőben az Eladóhoz való beérkezését, és a megállapodás szerinti fizetési feltételek és egyéb megrendelői kötelezettségek betartását. Amennyiben ezen előfeltételek nem kerülnek határidőben teljesítésre, úgy az Eladó teljesítési határideje ezen késedelmek időtartamával meghosszabbodik.

 

2. Amennyiben a határidők be nem tartása vis maiorra - pl. háború, zavargások, sztrájk –vagy más hasonló eseményekre vezethető vissza, a határidők az akadályoztatás időtartamával meghosszabbodnak. Ugyanezek vonatkoznak az Eladó részére történő nem határidőben vagy nem megfelelően történő beszállítások esetére is.

 

3. A szerződés Eladó általi késedelmes teljesítése esetén a Megrendelő köteles az utólagos teljesítésre megfelelő póthatáridőt tűzni.

 

4. Amennyiben a Megrendelő a megrendelt áru átvételével késedelembe esik, az Eladó a késedelem minden teljes naptári hete után a késedelemmel érintett áruk ellenértéke 0,5%-át, legfeljebb azonban összesen 5%-át követelheti kötbér címén.

 

V. Kárveszélyátszállás

 

1. A kárveszély a Megrendelőre a Megrendelő részére történt feladáskor vagy a Megrendelő által az Eladó raktárában történő átvételkor száll át. A Megrendelő kívánságára és költségére az Eladó a szokásos fuvarkockázatokra vonatkozó fuvarozási biztosítást köt.

 

2. Ha a feladás, a kézbesítés olyan okból késik, amelyért a Megrendelő a felelős, vagy a Megrendelő más okból átvételi késedelembe esett, úgy a kárveszély az eredeti átvételi határidő napjával a Megrendelőre száll át.

 

VI. Átvétel

 

A Megrendelő a szállítmány átvételét nem jelentős hiba vagy hiány miatt nem tagadhatja meg.

 

VII. Hibás teljesítés

 

A hibás teljesítésért az Eladó az alábbiak szerint felel:

 

1. Az árunak a Megrendelő által, a kereskedőtől elvárható gondossággal végzett minőség-megvizsgálása során felismerhető hibáit Megrendelő haladéktalanul, de legkésőbb a teljesítés időpontját követő három napon belül köteles az Eladó felé írásban bejelenteni. Az áru egyéb hibáit a Megrendelő a hiba észlelését követően késedelem nélkül, de legkésőbb a hiba felismerését követő három napon belül köteles az Eladóval írásban közölni.

A bejelentés a jelen ÁSZF 1. számú mellékletét képező garanciális igénybejelentő lapon történik.

A késedelmes közlésből eredő károkért a Megrendelő felel. A kifogás bejelentésére megállapított határidő elmulasztása esetén Megrendelő elveszíti garanciális jogait.

 

2. Az olyan hiba, illetőleg hiányosság esetén (1) amelynek oka már a kárveszély-átszállás időpontjában fennállt, és (2) amelyet, illetve amelynek okát a Megrendelő az átvételkor nem ismerte, illetve azt nem kellett ismernie, és (3) amelyet a Megrendelő megfelelően bejelentett az Eladónak, az Eladó a következők szerint jár el:

Az Eladóhoz beérkezett igénybejelentés regisztrálása után az Eladó szállítólevéllel azonnal cserekészüléket ad a Megrendelőnek.

A cserekészülék adása nem jelenti az Eladó részéről sem garanciális, sem bármiféle más igény elismerését. Az igénybejelentéssel visszaadott készülékeket az Eladó összegyűjti, és negyedévente egyszer bevizsgálásra elküldi a gyárba. Ha a vizsgálat eredménye a garanciális csere indokoltságát megerősíti, akkor az Eladó által a szállítólevéllel adott cseretermék ellenértékét a Megrendelőnek nem kell megfizetnie Eladó részére.

Amennyiben a vizsgálat a garanciális csere indokoltságát nem igazolja, akkor az Eladó a szállítólevéllel átadott cserekészülékről számlát állít ki a hibát bejelentő Megrendelő felé, aki a számlában szereplő ellenértéket a számlában foglalt feltételeknek megfelelően köteles megfizetni az Eladónak.

Ilyen esetben a vizsgálatra átadott készüléket az Eladó a Megrendelőnek visszaadja.

 

Amennyiben kicserélt áru, alkatrész működésképtelen, az az Eladó tulajdonába kerül.

 

3. Garanciális csere keretében az Eladó azokat a tőle megrendelt árukat cseréli ki, amelyek esetében a 2. pontban meghatározott vizsgálat keretében a csere indokoltságát megállapították, és amelyek előállítása az 1. számú mellékletként csatolt garanciális igénybejelentő lapon feltüntetett kódok értelmében a hibabejelentést megelőző 30 hónapon belül történt, és amelyek nem a 6. pontban meghatározott okok miatt keletkeztek. Azt, hogy a hiba nem a 6. pontban meghatározott okok következménye, vita esetén a bejelentő köteles bizonyítani.

A termékek gyártási kódjai a hátoldalon és a termékeken is megtalálhatóak.

 

4. A hibás teljesítés miatti igények kizárólag a VII. 3. pontban rögzített határidőn belül érvényesíthetők, azzal, hogy ezen idő letelte után Megrendelő semmilyen esetben, vagy semmilyen hiba esetén sem jogosult érvényesíteni az Eladóval szemben a garanciális, illetőleg szavatossági igényeit, azok az előbb említett időtartam elteltével megszűnnek minden esetben, az elévülés bármilyen okból való nyugvása vagy megszakadása nélkül.

 

5. A hibás teljesítésre vonatkozó igények nem alkalmazhatók a megállapodás szerinti tulajdonságoktól való jelentéktelen eltérés vagy a használhatóság jelentéktelen érintettsége esetén, természetes elhasználódás vagy olyan károk, hibák, illetve hiányosságok esetében, amelyek a kárveszély átszállását követően a hibás vagy gondatlan kezelésből, az Eladó által meghatározott paraméterektől eltérő, illetve rendeltetésellenes használat, vagy egyéb különleges külső behatások eredményeként keletkeztek, amelyekről a felek a szerződésben előzetesen nem állapodtak meg, és amelyek a szerződés megkötésekor nem voltak előre láthatóak, ide értve a nem reprodukálható szoftverhibát is. Ugyancsak kizárt a hibás teljesítés iránti igény érvényesítése az Eladóval szemben a Megrendelő vagy harmadik személyek által végzett szakszerűtlen tárolás, változtatások, beavatkozások vagy szakszerűtlen beszerelés, felhasználás, üzembe helyezés, üzemeltetés, nem eredeti, kompatibilis alkatrészek tartozékok alkalmazása esetén.

 

6. A Megrendelőnek a kicseréléssel kapcsolatos olyan költségigényeit – különösen fuvar-, úti-, munka-, vagy anyagköltségek iránti igényei –, amelyek abból származnak, hogy a Teljesítés tárgyát a Megrendelő nem a saját telephelyén tárolja, az Eladó nem köteles megtéríteni, kivéve, ha a másutt történő tárolás a dolog rendeltetésszerű használatából okszerűen következik.

 

7. A Megrendelőnek az Eladóval szembeni visszkereseti igényei csak olyan mértékben érvényesíthetők, amilyen mértékben a Megrendelőt a jelen ÁSZF szerint megilletik a garanciális jogok. A Megrendelő a saját kockázatára vállalhat a vele jogviszonyba került harmadik személyekkel szemben a jelen ÁSZF-ben meghatározott garanciális jogokat meghaladó tartalommal garanciát.

 

8. A Megrendelőnek a jelen VII. pontban rögzített jogait meghaladóan a hibás teljesítésre alapított minden jog, követelés és igény kifejezetten kizárt.

 

VIII. Eladó kártérítési felelőssége

 

1. A Megrendelő az Eladó szerződésszegésére hivatkozással nem érvényesíthet az Eladóval szemben kártérítési igényt.

 

2. A fenti felelősségkorlátozás nem irányadó abban az esetben, amelyekre a jogszabály a felelősségkorlátozást kizárja vagy korlátozza, különös tekintettel a Ptk. 6:152. §-ban meghatározott esetekre, így a szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésekre.

 

IX. Szellemi alkotások, védjegy, ipari, kereskedelmi oltalmak, szerzői jogok, jogszavatosság

 

1. Minden, az Eladó által szállított áruval, továbbá az abban működő szoftverrel kapcsolatos szerzői mű, iparjogvédelmi jog és más jog által védett szellemi alkotás, megoldás, adat, ismeret, ötlet kizárólagos jogosultja az Eladó, vagy az a személy, aki ezek hasznosítására, illetve hasznosításuk engedélyezésére Eladónak engedélyt adott, Megrendelő köteles tartózkodni ezen jogosultságok mindennemű megsértésétől.

 

2. Amennyiben a felek eltérően nem állapodtak meg, az Eladó a teljesítés helye szerinti államban köteles biztosítani, hogy a Teljesítés tárgya a szerződésben meghatározott célra szerzői jogok, iparjogvédelmi jogok és más, szellemi alkotás védelmét szolgáló jog (a továbbiakban együtt: oltalmi jogok) sérelme nélkül, szabadon használható legyen.

Amennyiben egy harmadik személy az Eladó által teljesített, és a Megrendelő által szerződésszerűen használt Teljesítés tárgyával kapcsolatosan az oltalmi jogok megsértése miatt vele szemben igényt érvényesít, az Eladó a Megrendelő felé a jelen ÁSZF VII. 3. pontjában meghatározott határidőn belül az alábbiak szerint felel:

 

a.) Az Eladó választása szerint a vonatkozó Teljesítés tárgyát a saját költségén vagy tehermentesíti, vagy úgy módosítja, hogy a továbbiakban ne álljon fenn a jogsértés, vagy azt kicseréli.

 

b.) Az Eladó fentiek szerinti felelőssége beálltának feltétele, hogy a Megrendelő az Eladót a harmadik személy által érvényesített igényekről haladéktalanul írásban értesítse, jogsértést a harmadik személlyel szemben ne ismerje el, és az Eladó számára biztosított valamennyi védekezési lehetőség, illetve a lehetőség egyezségi tárgyalások folytatására rendelkezésre álljon. Amennyiben a Megrendelő a Teljesítés tárgyának használatát kárenyhítési okból, vagy más fontos okból beszünteti, köteles egyben a harmadik személyt arról írásban értesíteni, hogy a használat megszüntetése nem jelenti az oltalmi jogok megsértésének elismerését.

 

3. A Megrendelő nem érvényesítheti a fenti igényeit, amennyiben felelős az oltalmi jogok megsértéséért.

 

4. A Megrendelő igényeit abban az esetben sem érvényesítheti, ha az oltalmi jog megsértése a Megrendelő különleges elvárására, vagy az Eladó által előre nem látható felhasználásra vezethető vissza, illetve abból ered, hogy a Megrendelő a Teljesítés tárgyát megváltoztatta vagy más, nem az Eladó által szállított termékekkel együtt használta.

 

5. Az oltalmi jogok megsértése körében a 2. pont szerint előterjesztett megrendelői igényekre egyebekben a jelen ÁSZF VII. 3., 4., 5. pontjai megfelelően alkalmazandók.

 

6. Az Eladó jogszavatossági felelősségére a jelen ÁSZF VII. fejezetében írtak megfelelően alkalmazandók.

 

7. További vagy a jelen IX. fejezetben szabályozottaktól eltérő igényeket a Megrendelő az Eladóval vagy annak teljesítési segédjével szemben valamely oltalmi jog sérelme vagy jogszavatosság címén nem érvényesíthet.

 

X. Lehetetlenülés, a szerződéses rendelkezések alkalmazása

 

1. Amennyiben a IV. 2. pontban meghatározott vis maior események a Teljesítés gazdasági jelentőségét vagy tartalmát jelentősen módosítják, vagy az Eladó működését jelentősen befolyásolják, a szerződést a jóhiszeműség és tisztesség alapelvének megfelelően módosítani kell. Amennyiben ez nem lehetséges, az Eladó elállhat a szerződéstől. Amennyiben ezen elállási jogával élni kíván, haladéktalanul köteles ezt a Megrendelővel közölni, az elállás okát is megjelölve, abban az esetben is, ha ezt megelőzően a Megrendelővel a teljesítési határidő meghosszabbodásában állapodott meg.

 

XI. Részleges érvénytelenség, jognyilatkozatok formája

 

1. A jelen ÁSZF és az ennek alapján kötött szerződés valamely rendelkezésének esetleges érvénytelensége vagy hatálytalansága nem befolyásolja a többi rendelkezés érvényességét és hatályosságát. Ilyen esetben a felek kötelesek a hibás rendelkezés helyett olyan rendelkezésben megállapodni, amely a hibás rendelkezéshez tartalmában jogilag és gazdaságilag legközelebb áll.

 

2. A jelen ÁSZF és az ennek alapján megkötött szerződések körében a felek egymáshoz intézett jognyilatkozataikat akkor kötelesek írásban megtenni, ha jogszabály, a jelen ÁSZF vagy a megkötött szerződés így rendelkezik. Bármely jognyilatkozat hatályosságához az is szükséges, hogy az a másik fél tudomására jusson. A tudomásra jutás tényét a nyilatkozatot tevő félnek kell bizonyítania.

 

 

XII. Alkalmazandó jog, kizárólagos illetékesség

 

1. A jelen ÁSZF-re és az ennek alapján megkötött szerződésekre a magyar polgári anyagi jog szabályai az irányadóak, kizárva a kollíziós jog rendelkezéseit.

 

2. A jelen ÁSZF és az ennek alapján megkötött szerződések kapcsán, illetve az ezeken alapuló jogviszonyból kifolyólag kialakuló bármely vitás kérdések rendezését a felek kötelesek békés úton megkísérelni. Amennyiben ilyen módon a vitás kérdések nem rendezhetők, a jogvitákra a szerződő felek a törvényszék hatáskörébe tartozó ügyekben a Székesfehérvári Törvényszék, a járásbíróság hatáskörébe tartozó ügyekben a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

 

 

1. számú melléklet: Garanciális igénybejelentő lap